Rutiner‎ > ‎

Frånvaro elev

Rutiner kring frånvarohantering

RESPEKTIVES ROLL FÖR ÖKAD SKOLNÄRVARO

ELEVENS ROLL;

           Ansvarar för att vara i tid till lektionerna och ta med sig material som behövs för att vara aktivt deltagande vid lektionstillfället.

VÅRDNADSHAVARENS ROLL;

           Ansvarar för att eleven kommer till skolan.

           Ansvarar för att meddela skolan vid elevs frånvaro senast samma morgon kl. 8.00.

           Ansvarar för att delta vid möten som skolan kallar till.

           Ansvarar för att respektera elevens behov av den garanterade undervisningstiden.

UNDERVISANDE LÄRARES ROLL;

 Ansvarar för att föra in ALL frånvaro i skola24 i direkt anslutning till lektionstillfället samt prata med eleven om orsaken till sen ankomst för att motivera till ökad närvaro.

 Ansvarar för att kontakta mentor för diskussion kring elevens frånvaro och för att uppmärksamma mentorn på trender.

MENTORNS ROLL;

           Ansvarar för att varje vecka ta fram statistik från skola24 avseende mentorselevernas frånvaro och närvaro för att i ett tidigt skede uppmana eleven till ökad närvaro.

          Ansvarar för att kontakta vårdnadshavare/vårdnadshavarna samma dag vid första oanmälda frånvarotillfälle. Mentorn tar reda på anledningen till frånvaron och motiverar till fortsatt närvaro.

           Ansvarar för att erbjuda eleven extra stöd för att ta igen sin missade tid.

             Ansvarar för att kalla till ett samrådsmöte efter kontakt med skolkurator om frånvaron fortsätter 2 veckor efter första frånvarotillfället.

          Ansvarar för att anmäla till rektor om särskilt stöd om frånvaron kvarstår vid uppföljningsmöte innan mötet sker.

KURATORNS ROLL

 Ansvarar för att närvara vid första samrådsmötet med familjen.

 Ansvarar för att bjuda in representant från öppenvården om frånvaron kvarstår till uppföljningsmötet.

 Ansvarar för att (om frånvaron kvarstår) utföra screening enligt ESTER metoden med barnet efter samtycke med familjen och med mentorn för att utreda orsaken till frånvaron och vad eleven behöver för stöd.

 Ansvarar för att tillsammans med Öppenvården sammanställa screeningen inför möte med skola och familj och ge konkreta förslag på åtgärder.

 Ansvarar för att, tillsammans med rektorn, gör en anmälan till IoF om frånvaron trots insatser inte förbättras.

ELEVHÄLSANS ROLL;

            Ansvarar för att en gång i månaden ta ut statistik från skola24 avseende skolfrånvaron för att ha en övergripande bild över vilka elever som ligger i riskzonen för ökad frånvaro.

            Ansvarar för att analysera trender kring frånvaro från specifika ämnen, tider på dagen m.m. för att observera trender i frånvaron.

            Ansvarar för att behandla de ärenden som kommer in till elevhälsan samt rådgöra kring vidare insatser.

            Ansvarar för att informera personal, elever och vårdnadshavare om rådande rutiner kring ökad skolnärvaro.

REKTORNS ROLL;

           Ansvarar för att alla barn inom skolans upptagningsområde fullgör sin skolplikt.

            Ansvarar för att organisera så att alla skolpliktiga barn garanteras rätt till utbildning utifrån skolpliktsbevakningen.

            Ansvarar för att organisera så att vårdnadshavare kan få information om elevens frånvaro samma dag.

            Ansvarar för att det finns rutiner kring dokumentation gällande ärenden.

           Ansvarar för att besluta kring de ärenden som anmäls till rektorn.

             Ansvarar för att eleverna får sin garanterade undervisningstid, vilket bland annat innebär ett restriktivt förhållningssätt till ledighet.

ÖPPENVÅRDEN

 Ansvarar för att närvara vid samrådsmöte

 Ansvarar för att utföra screening enligt ESTER metoden med barnets vårdnadshavare efter samtycke med familjen för att utreda orsaken till frånvaron och vad eleven behöver för stöd

 Ansvarar för att tillsammans med skolkurator sammanställa screeningen inför möte med skola och familj och ge konkreta förslag på åtgärder

Ansvarar för att erbjuda vårdnadshavarna upp till 5 Råd- och stödsamtal.

Comments