Rutiner‎ > ‎

Likabehandlingsplan 2017/2018

 Innehållsförteckning

Grunduppgifter…………………………………………………………………………………………..

Verksamhetsformer som omfattas av planen …………………………………………………………

Ansvariga för planen ……………………………………………………………………………………..

Vår vision ………………………………………………………………………………………………….

Elevernas delaktighet ……………………………………………………………………………………

Personalens delaktighet …………………………………………………………………………………

Utvärdering ………………………………………………………………………………………………...

Kartläggning……………………………………………………………………………………………..

Resultat och analys…………………………………………………………………………………….

Förebyggande åtgärder………………………………………………………………

Trivsel och trygghet i skolan …………………………………………………………………………….

Trivsel, lokaler och anpassningar ………………………………………………………………………

Strukturerat arbete kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ……………….

Tematisk kartläggning ……………………………………………………………………………………

Rasterna ……………………………………………………………………………………………………

Personalens bemötande och elevernas situation …………………………………………………….

Gemensamt normkritiskt förhållningssätt bland personalen …………………………………………..

Delaktighet och inflytande …………………………………………………………………………………

Rutiner…………………………………………………………………………………….

Rutiner för att åtgärda när elev kränks av andra elever …………………………………………………

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal ………………………………………..

Rutiner för uppföljning ……………………………………………………………………………………….

Ansvarsförhållanden …………………………………………………………………………………………

Bilaga ………………………………………………………………………………………

Definitioner …………………………………………………………………………………………………….

Diskrimineringsgrunder ……………………………………………………………………………………….

Lorensborgsskolans Likabehandlingsplan 2017/2018

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskola, grundskola åk 1-6, fritidshem, integrerad autismverksamhet, integrerad

synverksamhet och förberedelseklass.

Ansvariga för planen

Rektor på Lorensborgsskolan via skolkuratorn

Vår vision

Lorensborgsskolan ska vara en plats där alla elever ska känna sig trygga och respektera

för dem de är. Lorensborgsskolans grundmotto är: ”Alla barn är allas barn” och det ska vi visa genom att lyssna på alla barn på vår skola och att all personal på skolan tydligt markerar när någon elev eller personal inte behandlar eleverna på skolan med respekt. 

På Lorensborgsskolan ska alla vuxna vara delaktiga i arbetet med att skapa en skola där varje elev ska få sin bästa möjliga skolutveckling. Det vill vi göra genom att visa stort engagemang för våra elever och ha ett gott samarbete mellan all personal på skolan.

Eleverna på Lorensborgsskolan ska känna sig trygga och få uppleva en trivsam psykosocial och fysisk studiemiljö. Lorensborgsskolan ska vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Alla elever oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk status ska respekteras och bli lyssnade till.

Planens giltighetstid

2017-08-21 till 2018-08-21

Elevernas delaktighet

Likabehandlingsplanen utgår ifrån vad eleverna tar upp via skolans trivselenkäter som delas ut i mars och oktober varje år. Eleverna är även delaktiga via elevråd och klassråd. Eleverna har trygghetsvandringar runt skolområdet varje läsår.

Personalens delaktighet

Skolans trygghetsgrupp planeras att återigen startas upp under året. Övrig personal deltar genom att utvärdera Likabehandlingsplanen och diskutera nya insatser. Förslag på nya insatser och åtgärder skall arbetas fram tillsammans med eleverna under läsåret 2017/2018. Rektor planerar även varje läsår en skyddsrond/trygghetsvandring för personal och elever.

Utvärdering

En utvärdering av föregående års plan kommer genomföras tillsammans med

Lorensborgsskolans personal via Trygghetsgruppen. Det vi kan se är att det finns behov av att vidare utveckla innehållet i trivselenkäterna för att få en mer heltäckande bild över elevernas situation på skolan och att inkludera föräldrarnas upplevelse av deras barns trivsel på skolan. Detta innebär att vi på Lorensborgsskolan önskar arbeta med att fortsätta diskutera gemensamma förhållningssätt kring eleverna, öka tryggheten på skolan för eleverna, samarbete mellan personalen och elevinflytande.

Kartläggning

Kartläggningen inför detta års Likabehandlingsplan har skett genom trivselenkäter som delats ut till eleverna under vårterminen 2017. Samt genom de kränkningsutredningar som skolledningen fått in under vårterminen 2017. Dessa har sedan analyserats av skolans kurator Ann-Cherie Halldin och administratör Jessica Segerdahl, där man kunnat se vilka områden som Lorensborgsskolan behöver arbeta vidare med under året.

Resultat och analys

I Likabehandlingsplanen finns åtgärder inskrivna för att skapa en skola där alla elever ska trivas och känna sig trygga. Regelbundna kartläggningar sker via trivselenkät och statistik från kränkningsanmälningar samt miljörond/trygghetsvandringar på skolan. Elevernas skolutveckling och mående följs även upp regelbundet upp via utvecklingssamtal tillsammans med elevens mentor och hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan.

Eleverna har via trivselenkäten beskrivit att det finns behov av att arbeta vidare med elevinflytande och förebyggande arbete för att minska antalet kränkningar på skolan.

Resultaten från trivselenkäterna visar att 91 % av eleverna trivs bra på Lorensborgsskolan.

Det är glädjande att eleverna generellt trivs bra på skolan men det är 9 % av eleverna i årskurserna 3-6 och 7 % i årskurserna 1-2, som svarat att de inte trivs bra på skolan.

Genomgående i trivselenkäterna framkommer att många elever upplever att lärarna inte lyssnar på dem och att de upplever att de inte har så stort inflytande i skolan. Endast cirka 30% i årskurserna 3-6 upplever att vuxna lyssnar på vad barnen tycker och cirka 44% i årskurserna 1-2. Det innebär att mer än hälften av eleverna på Lorensborgsskolan känner att vuxna på skolan inte lyssnar i tillräcklig stor utsträckning på dem som elever. Enligt statistik från antalet kränkningar så har även de kränkningar gällande barn som upplevt sig kränkta av vuxna på skolan ökat.

Trivselenkäten visar att 47,4% i årskurserna 1-2 har blivit utsatta för kränkningar och 32 % i årskurserna 3-6. Detta är mycket alarmerande siffror, samtidigt som eleverna i de lägre årskurserna uppger att de bara ibland vet vem de ska vända sig till för att få hjälp på skolan (17,5%). I årskurs 3-6 så är det 11,4% som inte vet alls vem de ska vända sig till när de är i behov av hjälp och 29,7 % har svarat att de ibland vet, vem de kan vända sig till.

Områden på skolan där eleverna i liten utsträckning upplever trivsel är främst på toaletterna.

31,6% bland 1-2:orna och 43,3% hos 3-6:orna, trivs dåligt med skolans toaletter. Även omklädningsrummen och kapprummen är ställen där cirka 15 % av eleverna på skolan uppger att de inte trivs. Biblioteket är det ställe på skolan där eleverna upplever en mycket hög trivselnivå, vilket är glädjande.

Skolan arbetar fortsatt med att få en struktur kring ett aktivt rastvaktande under lektionsfri tid. Skolan har ett rastvaktschema för god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig under rasterna. Samtliga rastvakter bär gula västar för att eleverna lättare ska se vilka de kan kontakta.

Jessica Segerdahl och kurator Ann-Cherie Halldin har analyserat kränkningsrapporterna vi haft under föregående läsår och där kan vi konstatera att vi har en ökning av antalet kränkningsanmälningar på skolan, samt att det finns en tydlig överrepresentation av pojkar som både utsätter och blir utsatta för kränkningar på skolan, vilket är en skillnad jämfört med tidigare år, då det främst var tjejer som blev utsatta. Det ökade antalet kränkningar på skolan ser vi som positivt eftersom lärarna har blivit bättre på att dokumentera de kränkningar som förekommer på skolan. Resultaten från kränkningsrapporterna visar även att det är de verbala kränkningarna mellan eleverna som fortsatt är mest vanligt förekommande men också att de kränkningar där barn känner sig kränkta av vuxna på skolan har ökat.

Detta innebär att vi nu kommer att arbeta mer intensivt för att reducera antalet kränkningar på skolan genom att arbeta mer förebyggande. Detta arbete utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv. Socialstyrelsens rekommendationer för att bedriva förebyggande arbete inom elevhälsan visar på att det ofta är föreställningar om vad som är ”normalt” som är grogrund för kränkningar på skolan och att elevhälsan bör arbeta mycket med att skapa tillfällen för eleverna att diskutera normer och attityder i klassen. Vi på Lorensborgsskolan önskar arbeta för att öka antalet tillfällen för eleverna att diskutera normer tillsammans i klassen.

Samt att fortsätta diskutera personalens gemensamma förhållningssätt kring eleverna, öka tryggheten på skolan för eleverna, främja ett gott samarbetsklimat mellan personalen samt utöka elevernas upplevelse av delaktighet och elevinflytande.

Likabehandlingsplanen nås via skolans hemsida, Lorensborgsskolans pedagogiska webbplats. En lättförståelig barnversion av Likabehandlingsplanen ska finnas i ett exemplar i varje klassrum.

Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras årligen.

De områden som skolan behöver arbeta specifikt med under läsåret 2017/2018 är indelade i åtta huvudrubriker:

1 . Trivsel och trygghet i skolan

2 . Trivsel, lokaler och anpassningar

3. Strukturerat arbete kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

4 . Tematisk kartläggning

5 . Rasterna

6 . Personalens bemötande och elevernas situation

7 . Gemensamt normkritiskt förhållningssätt bland personalen

8 . Delaktighet och inflytande

Förebyggande åtgärder

Trivsel och trygghet på skolan

Områden som berörs av åtgärden

Trivsel och trygghet

Mål och uppföljning

Att alla elever oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och

socioekonomisk status på Lorensborgsskolan ska trivas på skolan och veta vem

de ska kunna vända sig till när de behöver hjälp och stöd. Detta följs upp

regelbundet på klassråden samt via trivselenkäter.

Åtgärd

1. Informera om skolkuratorsrollen och Trygghetsgruppen i alla klasser i början

på varje termin för att det ska bli välkänt på skolan, hur skolan arbetar för att

eleverna ska trivas.

2. Vuxna på skolan skall uppmärksamma om någon elev verkar utanför eller

utsatt och förmedla till varje elev att vuxna på skolan finns när de vill berätta

och prata om något som inte känns bra på skolan eller hemma.

3. Likabehandlingsplanen ska finnas i en barnversion i varje klassrum.

4. Traditionsgruppen och undervisande religionslärare arbetar för att alla

elevers religion skall respekteras på skolan genom att undervisa om

religionsfrihet och belysa olika religiösa åskådningar eller andra

trosuppfattningar på ett objektivt sätt.

5. Alla lärare på Lorensborgsskolan ska arbeta för att integrera och främja

demokrati och likabehandling i sin undervisning. Vårt mål är att dessa delar

skall genomlysa varje ämne och ämnesområde.

Motivera åtgärd

9 % av eleverna i årskurserna 3-6 och 7 % i årskurserna 1-2, trivs inte bra på

skolan. Majoriteten av dessa elever uppger att de blir mobbade på skolan, men

även att lärarna inte lyssnar på dem. Detta är vi inte nöjda med på

Lorensborgsskolan och varje personal kommer arbeta för att varje elev skall känna

sig väl bemötta. Enligt statistiken från kränkningsrapporterna från 2017 kan vi se

en ökning i antalet rapporter som handlat om kränkningar där elever känt sig

utsatta av personal på skolan. Detta ser vi som mycket alarmerande och behöver

arbeta aktivt för att eliminera. Vår ambition på skolan är att varje elev ska erhålla

upplevelsen att man kan berika varandra med sina olikheter, erfarenheter och

upplevelser.

I årskurs 1-2 uppger 17,5% att de ibland vet vem de ska vända sig till för att få

hjälp på skolan. I årskurs 3-6 så är det 11,4% som inte vet alls vem de ska vända

sig till när de är i behov av hjälp och 29,7 % har svarat att de vet ibland, vem de

kan vända sig till. Detta är siffror skolan ska vända genom att informera eleverna

tydligt om vem de kan vända sig till.

Ansvarig

Skolkurator ansvarar för att upplysa eleverna om Trygghetsgruppen och

skolkuratorsrollen på skolan. Samt att barnversionen av likabehandlingsplanen

finns i varje klassrum.

Samtliga lärare ansvarar för att alla elever oavsett kön, könsidentitet och

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk status upplever

sig vara respekterade och väl bemötta.

Datum när det ska vara klart

Arbetet pågår under hela läsåret

Förebyggande åtgärder

Trivsel, lokaler och anpassningar

Områden som berörs av åtgärden

Likabehandling, trygghet och trivsel på skolan

Mål och uppföljning

Att alla elever oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller

socioekonomisk status på Lorensborgsskolan ska känna trivsel och trygghet när

de befinner sig i skolans lokaler. Detta mäts exempelvis via trivselenkäterna och

trygghetsvandringar på skolans område.

Åtgärd

1. Lärarna utarbetar trivselregler till toaletterna tillsammans med eleverna för

att de ska hålla sig fräschare mellan städningstillfällena.

2. Se över att i så högutsträckning som möjligt ha vuxennärvaro i

omklädningsrummen.

3. Det finns alltid en vuxen i matsalen som äter med respektive klass för att

skapa en lugn och trygg miljö i matsalen.

4. Eleverna skall vara ute på skolgården under rasterna och inte vistas i

korridorerna.

5. Lorensborgsskolan har integrerad synverksamhet och arbetar för att göra

skolan mer lätt tillgänglig. Det finns punktskrift uppsatt i korridorer och

utanför dörrar sedan början på denna termin, vilket främjar högre

tillgänglighet. Fortsatt arbete för att skapa trygghet och tillgänglighet för

eleverna i synverksamheten pågår under läsåret.

6. Helst en gång per termin, men minst en gång per läsår göra

trygghetsvandring på skolan med elever och personal för att bli

uppmärksam på otrygga platser, där eleverna upplever att de kan bli

utsatta. Samt för att anpassa verksamheten och miljön utifrån alla barns

olika behov och förutsättningar.

Motivera åtgärd

Resultaten från den senaste trivselenkäten visar att trivseln på toaletterna är

mycket dålig. 31,6% i årskurserna 1-2 och 46,3% i årskurserna 3-6 trivs dåligt på

skolans toaletter.

Trivseln i omklädningsrummen har dock ökat markant. Från att endast 50 % av

eleverna har trivts i omklädningsrummen till att 75% nu trivs i

omklädningsrummen. Detta gör att vi ser att tidigare insatser har gett resultat och

dessa vill vi därför fortsätta med.

11% av barnen i årskurs 3-6 trivs inte i matsalen men andelen har minskat sedan

tidigare år. De yngre barnen trivs också mycket bättre i matsalen jämfört med

tidigare undersökningar. Vilket kan bero på att de yngre barnen nu äter sist varje

dag och att det är lugnare för dem i matsalen. Alla elever och personal skall

uppleva ett tryggt och trivsamt klimat i matsalen. Detta blir en utmaning under

läsåret då vi ökat antalet elever på skolan, vilket innebär att matsalen blir trängre

och ljudnivån ökar.

Cirka 12% av eleverna på Lorensborgsskolan har svarat att de inte trivs i skolans

korridorer. Då det är svårt att ha uppsikt över eleverna om de vistas i korridorerna

istället för på skolgården, är det önskvärt att alla elever är ute på rasterna, där det

finns rastvakter som kan hjälpa eleverna vid behov.

Synverksamhetens och autismverksamhetens elever har rätt till ökad trygghet och

tillgänglighet i skolans lokaler. Det är därför mycket viktigt att genomföra

skyddsronder/trygghetsvandringar tillsammans med eleverna och personal för att

kartlägga brister i inne-och utemiljön på skolan så att alla barn oavsett

funktionsnedsättning ska kunna delta i all verksamhet utifrån sina förutsättningar.

Ansvarig

Rektor ansvarar för skyddsrond/trygghetsvandringarna.

Samtliga lärare ansvarar för den tid de ska närvara i omklädningsrummet samt för

den tid de håller i sina pedagogiska luncher.

All personal på skolan ska uppmärksamma om någon elev är kvar i korridorerna

under rasten.

Datum när det ska vara klart

Arbetet pågår under hela läsåret

Strukturerat arbete kring diskriminering, trakasserier och

kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden

Diskriminering, kränkande behandling och trakasserier

Mål och uppföljning

Att inga elever oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet,

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder

eller socioekonomisk status på Lorensborgsskolan ska utsattas för fysiska eller

psykiska kränkningar eller trakasserier av någon annan elev eller vuxen på skolan.

Åtgärd

1. Samtliga vuxna på skolan ansvarar för att reagera direkt om man hör att

något barn blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande

behandling.

2. Samtliga lärare för vidare till Trygghetsgruppen om man upptäcker några

former av maktlekar och/eller mobbing som uppstår i klasserna.

3. Trygghetsgruppen ska arbeta för att skapa bättre struktur och effektivitet i

hanteringen av kränkningsärenden som kommer till skolans kännedom.

4. Pedagogerna ska vid varje terminsstart informera elever och föräldrar kring

skolans arbete med att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande

behandlingar.

5. Arbete ska ske i klasserna med att konkretisera vad diskriminering,

kränkande behandling och trakasserier är och vad eleverna anser att skolan

gemensamt kan göra för att motverka detta genom samtal, normkritiskt

förhållningssätt, rollspel, sagor, konkreta övningar m.m. Till sin hjälp kan

man även ha barnversionen av Likabehandlingsplanen.

6. All personal på Lorensborgsskolan ska bemöta varje elev med respekt och

välvilja.

Motivera åtgärd

Årets trivselenkät visar att mer än hälften av eleverna på Lorensborgsskolan

upplever att de någon gång under året utsatts för en kränkning. Vi ser även att

pojkar i större utsträckning tenderar att utsättas för kränkningar än flickor, vilket är

ett trendbrott jämfört med tidigare år. Årskurserna 3-6 har 32% upplevt sig bli

kränkta och årskurserna 1-2 är det 47,4% som upplevt kränkningar. Siffrorna för

årskurs 3-6 har sjunkit sedan tidigare år, vilket är positivt men vi behöver fortsatt

arbeta för att reducera antalet kränkningar på skolan och kommer ha detta som ett

fokusområde även under detta läsår. Statistiken från kränkningsanmälningarna

visar en ökning av antalet kränkningar där barn upplever sig bli kränkta av vuxna

på skolan, vilket Lorensborgsskolan ska arbeta aktivt med för att reducera. Alla

vuxna har ett ansvar för att förmedla till varje barn på skolan att de är värdefulla

och respekterade.

Ansvarig

Samtlig personal med hjälp av Trygghetsgruppen

Datum när det ska vara klart

Information till föräldrar, elever och arbetslag ska ske i augusti och september

2017. Övrigt ska ske fortlöpande under terminen.

Tematisk kartläggning

Områden som berörs av åtgärden

Förbättring av skolans kartläggningsmetoder

Mål och uppföljning

Att på ett tydligt och utvärderingsbart sätt kartlägga hur eleverna på

Lorensborgsskolan upplever sin situation i skolan för att fånga in negativa

tendenser och uppmärksamma utvecklingsområden på skolan. Målet är en

uppdaterad och konkret trivselenkät för skolan.

Åtgärd

1. Revidera och uppdatera trivselenkäten via Trygghetsgruppen

2. Involvera föräldrar i kartläggningen genom att skapa en trivselenkät som är

riktade till föräldrar.

Motivera åtgärd

Den senaste trivselenkäten är i behov av att revideras då det märktes att många

områden inte täcktes in varpå en heltäckande bild av elevernas upplevelse av

skolan inte kunde undersökas i sin fullhet. Det finns även förbättringsområden som

att exempelvis i högre grad involvera föräldrarna i kartläggningen.

Ansvarig

Trygghetsgruppen under ledning av skolkurator

Datum när det ska vara klart

Mars 2018

Rasterna

Områden som berörs av åtgärden

Trygghet och trivsel

Mål och uppföljning

Att alla elever, oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet,

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder,

eller socioekonomisk status, på Lorensborgsskolan känner att de trivs på rasterna

och att det finns tät och aktiv vuxennärvaro på skolgården.

Åtgärd

1. Sätta upp tydliga scheman för samtliga rastvakter på minst ett ställe på

stora gården och ett ställe på lilla gården.

2. Samtlig personal som är rastvakt fortsätter ha de gula västarna på sig för att

öka sin synlighet på skolgården.

3. Rastvakterna i åk 4-6 ansvarar för att även röra sig på "lilla gården" för att

öka tryggheten där, speciellt vid fotbollsplanerna.

4. Rastvakterna håller i lekar på 10 rasten och lunchrasten. Där alla barn som

önskar är välkomna att delta.

5. Tydligt veckoschema över de olika rastaktiviteterna finns uppsatta, så att

eleverna lätt kan se vilken aktivitet som planerats.

Motivera åtgärd

Årets resultat från trivselenkäten visar att generellt trivs eleverna bra på rasterna,

men av eleverna i årskurserna 3-6 upplever 16% att de inte får hjälp av vuxna på

rasten och 5% uppger att de inte har någon att leka med på skolan. I årskurs 1-2

upplever eleverna att de i större utsträckning får hjälp från vuxna på rasterna men

8,8 % i årskurs 1-2 har svarat att de trivs dåligt på rasten och 7% i årskurserna

3-6.

Ansvarig

Samtlig personal ansvarar för att kontinuerligt vara aktiva rastvakter och att

uppmärksamma om någon elev är utanför eller blir utsatt för kränkningar.

Fritidssamordnaren ansvarar för att skapa ett schema över veckans rastaktiviteter.

Datum när det ska vara klart

September 2017 samt pågående under läsåret

Personalens bemötande och elevernas situation

Områden som berörs av åtgärden

Likabehandlingsarbete

Mål och uppföljning

Att alla elever oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller

socioekonomisk status, på Lorensborgsskolan ska mötas med respekt av såväl

elever som lärare.

Åtgärd

1. Alla klasser ska aktivt arbeta med värderingsövningar. Vidare ska man

kontinuerligt prata om hur man är en bra kompis för att motverka att

kränkningar och trakasserier uppstår på skolan. Till hjälp för lärarna finns

tillgång till övningar från www.vardegrunden.se .

2. Regelbunden diskussion med eleverna kring alla elevers olika behov på

skolan och den respekt för varandra det innebär.

3. Skolan har integrerad syn- och autismverksamhet samt förberedelseklass.

Vi ser att alla elever på skolan kan berikas av våra specialistverksamheter.

Personalen har en möjlighet att skapa en känsla av gemenskap mellan

barnen men också att arbeta för att eleverna ska uppleva stolthet över att vi

på Lorensborgsskolan är en skola där alla kan hjälpa varandra till att bli sitt

bästa jag.

4. Alla elever ska känna sig välkomna och inkluderade, det innebär att det är

allas vuxnas uppgift på skolan att skapa en miljö här på Lorensborgsskolan

som främjar värme, förståelse och respekt för varandra.

5. Aktivt och regelbundet lyfta de lektioner/dagar som har fungerat bättre vad

gäller god arbetsmiljö och arbeta för att skapa en positiv atmosfär och

känsla i klassrummet.

6. All personal på skolan ska respektera och inge en känsla av trygghet till

varje enskild elev på skolan.

Motivera åtgärd

Lorensborgsskolans motto är ”Allas barn är allas barn” och vi vill att alla elever ska

känna sig trygga med all personal på skolan.

Eleverna upplever i större utsträckning än vad som visat sig i tidigare

trivselenkäter, att de lyssnar på varandra, vilket vi ser som positivt. Men samtidigt

visar senaste trivselenkäten att eleverna generellt upplever att de inte blir lyssnade

till av sina lärare och att det inte känns tryggt att uttrycka sina åsikter i

klassrummet. Mer än hälften av eleverna på Lorensborgsskolan har upplevt sig bli

kränkta, till största delen av andra elever och på raster men även utav personal på

skolan.

På Lorensborgsskolan vill vi att personalen arbetar för att skapa en känsla av

gemenskap mellan barnen men också att arbeta för att eleverna ska uppleva en

stolthet för att vi på Lorensborgsskolan är en skola där alla hjälper varandra till att

bli sitt bästa jag. I år ska vi t.ex. ta fasta på de framgångsrika teman som projektet

”Positiv psykologi” bidrog med på skolan, exempelvis superhjältetemat. Det åligger

ett stort ansvar på all personal som arbetar på Lorensborgsskolan att aldrig

kränka, diskriminera eller trakassera någon elev eller annan personal.

Ansvarig

Samtliga pedagoger. Representanter från Trygghetsgruppen under ledning av

skolkurator

Datum när det ska vara klart

Fortlöpande under hela läsåret 2017/2018

Gemensamt normkritiskt förhållningssätt bland personalen

Områden som berörs av åtgärden

Likabehandling och normkritik

Mål och uppföljning

Att samtlig personal på skolan samt ledning arbetar tillsammans för att skapa ett

klimat som synliggör, problematiserar och ständigt utmanar rådande normer som

finns på skolan och i samhället.

Åtgärd

1. Tid ska avsättas till personalen för samtal och diskussioner kring främjandet

av samarbete, kommunikation och värdegrundsarbete på skolan.

2. Personal skall i större utsträckning använda böcker och annat material i

lärandet som utmanar samhällsnormer på ett positivt sätt.

3. Lärarna skall föra diskussioner i klassrummet tillsammans med eleverna

kring normer i samhället för att främja likabehandlingsarbetet på skolan.

Motivera åtgärd

Alla skolor i Malmö stad har till uppdrag att arbeta normkritiskt utifrån alla

diskrimineringsgrunderna.

Ansvarig

Ledning, Samtliga anställda på skolan under stöd av kurator

Datum när det ska vara klart

Pågår under hela läsåret

Delaktighet och inflytande

Områden som berörs av åtgärden

Demokratiska processer på skolan

Mål och uppföljning

Att alla elever oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder

och socioekonomisk status på Lorensborgsskolan ska känna delaktighet och

inflytande i skolans arbete och påverkan av skolmiljön.

Åtgärd

1. Varje klasslärare skall arbeta aktivt för att klassråden ska vara

välfungerande och återkommande.

2. Elevrådet skall hållas en gång i månaden, där beslut fattas kring vad

eleverna framfört via klassråd och idélådan, som sedan implementeras

tillbaka ut i klasserna.

3. En idélåda finns i huvudentrén där elever och föräldrar kan lämna förslag på

saker de vill ska förbättras. Elevrådet ansvarar för att tömma den en gång i

månaden.

4. Varje lärare skall arbeta aktivt för att alla elever ska känna sig trygga med

att uttrycka sina åsikter på skolan.

5. Autismverksamheten och synverksamheten arbetar tillsammans med

pedagogerna för att i så stor utsträckning som möjligt göra

klassrumssituationen så tillgänglig som möjligt för eleverna, för att skapa

optimal delaktighet i ordinarie undervisning.

6. Eleverna som tillhör förberedelseklass har studiestödsundervisning och

deltar i stor utsträckning i ordinarie undervisning samt har undervisning i

mindre grupper för att optimera språkutvecklingen, vilket leder till ökad

delaktighet i undervisningen.

Motivera åtgärd

Upplevelsen av delaktighet och elevinflytande fortsätter att försämras på skolan.

16% av eleverna i årskurs 3-6 tycker inte att det känns bra att uttrycka vad de

tycker på skolan. 10,5% i årskurs 1 och 2 upplever inte att eleverna kan vara med

och bestämma på skolan. Att eleverna i så stor utsträckning på skolan upplever att

lärarna inte lyssnar eller att eleverna känner att det är svårt att prata framför andra

i klassrummet, är oroväckande och detta vill vi vända genom att arbeta för att

skapa en tydlig demokratiskanda på skolan, där eleverna känner att deras åsikter

är viktiga och att alla elever ska bli bemötta på ett positivt sätt, lyssnade till och bli

respekterade för dem de är.

Lorensborgsskolan är en skola med integrerad autism och synverksamhet, samt

har förberedelseklass, där skolans uppdrag är att arbeta inkluderande och skapa

en skola som är tillgänglig för alla elever på skolan.

Ansvarig

Rektor ansvarar för att eleverna inkluderas i ordinarieundervisning i så stor

utsträckning som möjligt och vid behov anpassa undervisningen så att varje elev

får förutsättningar till att tillgodogöra sig kunskap.

Pedagogerna ansvarar för att göra lärandet tillgängligt för eleverna och att skapa

ett tillåtande klassrumsklimat där alla elever får komma till tals.

Klassläraren ansvarar för att avsätta tid och engagemang för klassråd.

Elevrådsansvariga ansvarar för att elevernas åsikter kommer fram och att de är en

del av skolans utveckling.

Datum när det ska vara klart

Pågår under hela läsåret

Definitioner

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra

elever och behandlingen har samband med någon av de sju

diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller

ålder. Diskriminering kan ske genom skolans regler, rutiner eller då skolans personal

diskriminerar en elev. Detta gäller även om eleven särbehandlas pga att eleven har

en anhörig med koppling till en diskrimineringsgrund eller om någon felaktigt tror att

eleven/familjemedlemmen har koppling till en diskrimineringsgrund. Enligt lagen finns

det sex olika typer av diskriminering: Direkt diskriminering, indirekt diskriminering,

trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera och bristande

tillgänglighet. Skolan kan bli ersättningsskyldig till elev som blivit utsatt, om inte

skolan har satt stopp för diskrimineringen.

Direkt diskriminering är när en elev blir illa behandlad och det har en direkt

koppling till någon diskrimineringsgrund. Det kan t.ex. vara att skolan inte tar emot en

elev för att eleven har en funktionsnedsättning.

Indirekt diskriminering är när skolan har en regel som gäller för alla men som

missgynnar vissa elever mer än andra. Det kan t.ex. vara att skolan har förbud mot

huvudbonad inomhus, vilket innebär att elever som bär huvudduk av religiösa skäl

drabbas av denna regel.

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en

elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan ske mellan elev-elev samt mellan personal-elev.

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en

elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. (Ex

öknamn, elaka kommentarer såsom exempelvis "tjockis". Kränkande behandling kan

ske mellan elev-elev samt mellan personal-elev. Mobbning är när trakasserier och

kränkningar sker medvetet och vid upprepade tillfällen.

Repressalier : är när skolan bestraffar eller behandlar en elev negativt på grund av

att eleven eller dennes föräldrar har anmält diskriminering eller klagat på

trakasserier/kränkande behandling. Detta är strikt förbjudet för skolan att göra.

Diskrimineringsgrunder

Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung.

Funktionsnedsättning: Fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionshinder.

Kön: Biologiskt eller juridiskt kön. Intersexuella eller transsexuella omfattas också av

denna diskrimineringsgrund.

Könsöverskridande identitet eller uttryck: Personer som inte följer normen för hur

man ska klä sig eller bete sig enligt könsrollerna (kvinna-kvinnlig / man-manlig).

Religion eller annan trosuppfattning: Omfattar alla religiösa uttrycksformer, men

inte politiska eller filosofiska synsätt.

Sexuell läggning: Kan t.ex. vara hetero, homo eller bisexuell läggning.

Ålder: Uppnådd livslängd.

Det finns även anledning att ta upp ytterligare en grund som inte finns med i

lagen men som ändå kan utgöra en grund som elever upplever sig

diskriminerade utifrån.

Socioekonomisk status: En persons sociala och ekonomiska situation eller

bakgrund, som t.ex. ens bostadssituation, utbildningsnivå eller språknivå.

Rutiner

Att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

Om du vill anmäla en diskriminering, trakassering och/eller kränkande behandling

kan du göra det till den person som du känner dig trygg med eller till elevens mentor.

Det går även bra att lämna anmälningar till skolans rektorer:

Rektor Jenny Zander Jenny.Zander@malmo.se 040-34 33 42,

Bitr.rektor Anna Cederpil. anna.cederpil@malmo.se 040-34 33 88

Bitr. rektor Åsa Andersson. Åsa.andersson1@malmo.se 040-34 33 68

Lorensborgsskolan har en Trygghetsgrupp som arbetar förebyggande och strukturerat för

att eliminera alla former av diskriminering och kränkande behandling på skolan. Ansvarig för

Trygghetsgruppen är skolans kurator.

Trygghetsgruppen består av:

Ann-Cherie Halldin (skolkurator F-6) ann-cherie.halldin@malmo.se 0709 – 49 92 33

Charlotta Rosing (skolsköterska F-6) charlotta.rosing@malmo.se

Patrik Abramsson (gymnastiklärare) patrik.abramsson@malmo.se .

Apostolos Giouftsis (lärare 4-6) apostolos.giouftsis@malmo.se .

Fredrik Rosberg(lärare 1-3) fredrik.rosberg@malmo.se

Ing-Marie Lindberg (lärare 1-3) ing-marie.lindberg@malmo.se

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever

1 . Om en lärare eller annan personal på skolan får kännedom om att en elev anser

sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling (på skolan såväl som

via nätet) skall en anmälan om kränkande behandling göras till skolans rektor via

blanketterna ”Anmälan till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § Skollagen” och

"utredning-åtgärder". I "utredning-åtgärder" ska framgå vilken kontakt som hafts med

dem inblandade samt om kränkningarna har upphört eller inte efter kontakten.

2 . Administratör Jessica Segerdahl ansvarar för att ärendet diarieförs och skickas

vidare till Innerstadens utbildningschef och till nämndsekreteraren.

3 . Har den kränkande behandlingen inte upphört utan tenderar att övergå till

mobbning kan Trygghetsgruppen kopplas in.

4 . Om kränkningarna inte upphör kallas elever tillsammans med vårdnadshavare till

ett möte där ansvarig rektor, mentor och skolkurator deltar samt eventuellt andra

viktiga aktörer i elevens tillvaro. En handlingsplan upprättas för att komma tillrätta

med problematiken.

5 . Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, mentor,

rektor och kurator. Samtalet dokumenteras och bifogas övrig dokumentation. OBS!

Vid allvarliga trakasserier/kränkningar kallar rektor de inblandade elevers

vårdnadshavare direkt till ett möte tillsammans med mentor och skolkurator.

Bedömning görs vid varje enskilt ärende om anmälan behöver göras till

socialtjänsten, polisen eller annan instans.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

1. Om en lärare eller annan personal på skolan får kännedom om att en elev anser

sig ha blivit utsatt för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling (på

skolan såväl som via nätet) av en vuxen på skolan skall en anmälan om kränkande

behandling göras omgående (inom 24 h) till skolans rektor via blanketten ”Anmälan

till huvudmannen enligt 6 kap. 10 § Skollagen” och "utredning-åtgärder". I

"utredning-åtgärder" ska framgå vilken kontakt som hafts med de som varit

inblandade (inklusive deras föräldrar) samt om kränkningarna har upphört eller inte

efter kontakten.

2 . Rektor ansvarar för att ärendet diarieförs samt omgående skicka kopia till

Innerstadens utbildningschef och till nämndsekreterare. Lärare eller skolkurator

utreder inte detta ärende utan det är rektors ansvar att inom en vecka starta en

utredning.

3 . Utifrån utredning beslutar rektor om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vårdnadshavare informeras om vidtagna åtgärder samt vad utredningen visar. All

dokumentation förs in i blanketten "utredning-åtgärder" och diarieförs på skolan.

4. En uppföljning sker efter 2 veckor för att försäkra sig om att den kränkande

behandlingen har upphört. Obs! När det gäller diskriminering, trakasserier eller

kränkande behandling personal emellan hänvisas till "rutiner för medarbetare vid

kränkande särbehandling" samt "rutiner för medarbetare vid våld och hot". Dessa ska

finnas tillgängligt för samtliga arbetslag.

Rutiner för uppföljning

När det gäller elevärenden följs de upp enligt följande. Lärare eller skolkurator håller

ett uppföljande samtal med eleven efter två veckor, för att försäkra sig om att den

kränkande behandlingen har upphört. Har ärendet upphört följs det upp igen efter en

månad för att försäkra sig om att kränkningen inte har återkommit.

Ansvarsförhållande

Rektor bär yttersta ansvaret för att skolan arbetar åtgärdande när skolan får

kännedom om att en elev på något sätt utsatts för trakasserier, diskriminering eller

kränkande behandling. Rektor ansvarar även för att utreda ärenden gällande

kränkningar mellan personal-elev samt för att tydlig dokumentation sker i ärendet.

Samtlig personal ansvarar för att skyndsamt göra en anmälan via blanketten

"anmälan till huvudmannen enligt 6 kap 10§ skollagen" till rektor om de får kännedom

om att ett barn utsatts för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling av

annan elev eller vuxen på skolan. Anmälningsblanketten finns att hämta under fliken

rutiner och sedan "rutiner vid kränkande behandling" i mapps. Lärarna ansvarar

under skolkurators ledning för att utreda ärenden gällande trakasserier eller

kränkande behandling, som sker mellan elev-elev. Jessica Segerdahl ansvarar för att

diarieföra samtliga kränkningsärenden som anmälts till skolan, samt för att

regelbundet skicka statistik avseende detta.


Comments